Kaiser Permanente
 

 

 

 

 

English

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-443-0815 (TTY: 711).Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-443-0815 (TTY: 711).Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-443-0815 (TTY: 711)。Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-443-0815 (TTY: 711).Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1-800-443-0815 (TTY: 711).Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-443-0815 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք
1-800-443-0815 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-443-0815 (телетайп: 711).Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-800-443-0815 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。Punjabi

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
1-800-443-0815 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।Cambodian

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ1-800-443-0815 (TTY: 711)។Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-443-0815 (TTY: 711).Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।
1-800-443-0815 (TTY: 711) पर कॉल करें।Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร
1-800-443-0815 (TTY: 711).Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می

تماس بگیرید. 1-800-443-0815 (TTY: 711) باشد. باArabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم -
1-800-443-0815 (رقم هاتف الصم والبكم: -711). 

Y0043_N00013534
SKU 395171527


This page was last updated: October 1, 2020 at 12 a.m. PT